Termeni și condiții generale

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VANZARE-CUMPARARE

1. Domeniul de aplicare

Aceşti Termeni şi Condiţii Generale se aplică în cazul tuturor ofertelor de pret transmise de Vanzator Cumparatorului şi tuturor contractelor încheiate între Vanzator şi Cumparator, doar dacă şi în măsura în care nu s-a prevăzut contrariul în scris. Cumparatorul se presupune, cu excepţia unei prevederi clare contrarii, a fi acceptat aceşti termeni şi condiţii în mod expres şi neechivoc. Aceşti termeni şi condiţii vor prevala întotdeauna asupra termenilor şi condiţiilor Cumparatorului sau ai unui terţ. Alte condiţii şi toate abaterile de la aceşti Termeni şi Condiţii Generale aplicabile Vanzatorului, chiar dacă sunt realizate de reprezentanţii acestuia, trebuie confirmate de Vanzator în scris.

2. Comenzile şi Confirmarea Comenzilor

O comandă plasată de Cumparator sau o modificare a unei comenzi existente implica respectarea obligatorie a acesteia de catre Cumparator, dar Vanzatorul va fi obligat numai după confirmarea scrisă a comenzii sau a modificarii acesteia de catre Vanzator. Orice inexactitate în confirmarea comenzii Vanzatorului va fi raportată de Cumparator în scris în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data confirmării comenzii.

3. Livrarea şi Termenul de Livrare

Termenul de livrare va fi termenul precizat în confirmarea comenzii şi niciun altul. Acest termen de livrare este pur referenţial şi nu este obligatoriu pentru Vanzator.

Vanzatorul poate, în limite rezonabile, devia de la greutatea sau volumul produsului comandat de Cumparator. Cumparatorul va primi un aviz de însoţire a mărfii cu cantitatea propriu-zisă a produsului livrat. Vanzatorul poate, în limite rezonabile, efectua livrări parţiale către Cumparator.

Termenii şi condiţiile de livrare dintre Vanzator şi Cumparator vor fi interpretaţi în baza celei mai recente versiuni a Incoterms, doar dacă aceasta nu diferă de termenii şi condiţiile generale actuale, în caz contrar prezenţii termeni şi condiţii generale vor prevala asupra celei mai recente versiuni a Incoterms.                                                                                                                  

Termenul de livrare comunicat de Vanzator Cumparatorului în confirmarea comenzii este considerat ca dată aşteptată de realizare a livrării. Dacă livrarea nu se efectuează până la data confirmată, se poate percepe o penalitate de 0,1 (zero virgulă unu) % pe zi din pretul produselor nelivrate, conform legii şi fără necesitatea unei notificări anterioare, de la data confirmată şi până la data livrării integrale. 

Dacă în confirmarea comenzii nu s-a stabilit nicio dată de livrare, livrarea va avea loc imediat ce Vanzatorul are bunurile în posesia sa. Părţile admit faptul că anumite circumstanţe pot împiedica sau amâna termenul de livrare stipulat în confirmarea comenzii. Vanzatorul va informa Cumparatorul despre acest lucru într-o perioadă de timp rezonabilă iar în cazul în care Cumparatorul consideră că acest nou termen de livrare este nerezonabil, acesta va avea posibilitatea de a anula comanda ca unic remediu împotriva încălcării contractului de către Vanzator şi nu va avea dreptul la despăgubire.

4. Preţul

Vanzatorul are dreptul de a modifica preţul la care sunt oferite bunurile pentru a corespunde condiţiilor existente pe piaţă.

Chiar dacă există o confirmare a comenzii transmisă anterior de Vânzător, în cazul unei modificări de preț, modificarea se va aplica tuturor comenzilor ce urmează a fi livrate dupa data efectivă a modificării prețurilor. Cumpărătorul va putea anula comanda în termen de 48 ore de la data notificării, dacă nu este de acord cu noul preț.

Preţurile nu includ valoarea aplicabilă a TVA-ului, taxele vamale şi alte impozite şi sume percepute de autorităţile competente.

5. Condiţiile de Facturare şi Plata

Toate facturile emise de catre Vanzator sunt platibile de catre Cumparator in avans, doar dacă părţile nu convin altceva în scris în mod explicit.

Cumparatorul nu îşi poate suspenda obligaţia de plată nici chiar în cazul unei reclamatii sau acţiuni legale bine întemeiate în ceea ce priveşte serviciile/bunurile furnizate.

In cazul platii la termen, dacă plata facturii nu se efectuează la scadenţă, se vor calcula penalităţi de 0,1 (zero virgulă unu) % pe zi la valoarea facturată, ipsojure şi fără necesitatea unei notificări anterioare, de la data scadentă a facturii şi până la data plăţii integrale a acesteia.

In cazul neefectuării plăţii la termen, Vanzatorul va avea dreptul de a suspenda fără notificare toate livrările ulterioare către Cumparator, de a declara toate contractele/comenzi curente ca fiind nule şi de a solicita plata tuturor facturilor neachitate, dar nescadente încă, indiferent de dreptul Vanzatorului de a solicita despăgubiri de la Cumparator. În cazul neefectuării plăţii la termen, Cumparatorul îşi va pierde toate drepturile la reducerile acordate.

In cazul neachitarii facturilor de catre Cumparator, Vanzatorul are dreptul de a solicita returnarea bunurile deja livrate în temeiul dreptului de retenţie, chiar dacă Vanzatorul nu a reziliat încă contractul cu Cumparatorul, până la primirea plăţii integrale a bunurilor livrate, de la Cumparator.

Dreptul de retenţie se va aplica mutatis mutandis în ceea ce priveşte bunurile livrate de Vanzator, care sunt procesate de Cumparator. Vanzatorul va dobândi titlul unic asupra bunurilor nou produse, iar în cazul în care procesarea implică alte materiale, Vanzatorul va dobândi proporţional titlul comun asupra bunurilor noi produse, raportând valoarea bunurilor livrate de Vanzator la valoarea facturii celorlalte materiale.

6. Limita de credit

Cumpărătorul poate beneficia de o limită de credit in cazul platilor la termen, limita care se stabileşte pe baza situațiilor financiare. Vânzătorul are dreptul să determine valoarea limitei de credit, perioada de valabilitate a acesteia, in conformitate cu procedurile sale interne.

7. Forţa Majoră

În caz de forţă majoră, cum ar fi, fără a se limita la, de ex. război, mobilizare, tulburari civile, legea marţială, greve sau excludere, incendiu; trăsnet, supratensionare, stagnare totală sau parţială a reţelei de transporturi, îmbolnăvire sau accidentare a personalului Vanzatorului, defecţiune sau avarie de producţiei la Vanzatorii Vanzatorului, acesta îşi va rezerva în orice moment dreptul fie de a-şi suspenda obligaţiile atât timp cât situaţia de forţă majoră persistă, fie, dacă aceasta durează mai mult de şase luni, de a anula achiziţiile, conform legii, fără nicio responsabilitate de despăgubire din partea Vanzatorului în niciunul din cazuri.

8. Suspendarea Obligaţiilor

Vanzatorul îşi rezervă dreptul de a-şi suspenda obligaţiile conform contractului cu Cumparatorul şi/sau de a anula contractul conform legii pe cheltuiala Cumparatorului în cazul dizolvării sau lichidării Cumparatorului, sau în cazul în care Cumparatorul îşi întrerupe activitatea comercială, solicită declararea falimentului sau cere protecţia Legii privind Continuitatea Activităţii, sau în orice alt caz în care este evident faptul că starea financiară a Cumparatorului este precară.

9. Reclamaţii

9.1 Toate reclamaţiile privind neconformitatea şi/sau defectele vizibile trebuie raportate de Cumparator Vanzatorului în scris în termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la data livrării.

9.2 În cazul viciilor ascunse, Cumparatorul va informa Vanzatorul în termen de 2 (doua) zile lucratoare de la descoperirea acestora, dar nu mai tarziu de 1 an de la data livrarii.

9.3 Produsele sunt considerate acceptate de catre Cumparator dacă acesta nu acţionează în modul prescris în clauzele 8.1 şi 8.2.

10. Garanţia

10.1 Vanzatorul garantează că bunurile corespund specificaţiilor tehnice ale Producatorului.

10.2 Vanzatorul nu răspunde pentru modul în care se comportă bunurile în timpul procesării sau pe durata de utilizare a acestora.

Cumparatorul se consideră:

- a fi în posesia reglementărilor tehnice de securitate şi a altor informaţii privind bunurile puse la dispoziţie de Vanzator;

- a fi verificat toate descrierile şi instrucţiunile de pe ambalaje pentru a se asigura că acestea corespund cu descrierile şi instrucţiunile indicate în comanda;

- a fi sigur că bunurile sunt adecvate pentru procesare şi utilizare.

10.3 Daca nu s-a convenit altfel dintre părţi, Vanzatorul nu garantează faptul că bunurile sunt adecvate pentru un anumit scop sau utilizare, nici chiar dacă acest scop sau utilizare este cunoscută de Vanzator. Potrivirea bunurilor pentru un anumit scop sau utilizare nu se poate deduce din denumirea sau descrierea sub care Vanzatorul vinde bunurile, sau din sfaturile sau recomandările date de Vanzatorii, angajaţii sau agenţii Vanzatorului. Toate celelalte garanţii privind calitatea sau descrierea (statutară sau de alt fel) sunt excluse, doar dacă această excludere nu este interzisă prin lege.

10.4 Răspunderea Vanzatorului pentru bunurile defecte sau deteriorate se va limita în orice caz la recuperarea preţului de cumpărare al bunurilor defecte sau deteriorate sau, dacă Vanzatorul preferă acest lucru, la înlocuirea bunurilor defecte sau deteriorate. În niciun caz, Vanzatorul nu va răspunde pentru pierderi specifice, accidentale sau indirecte, cum ar fi pierderea profiturilor, costurile cu înlocuirea materialelor sau reclamaţiile formulate de clienţii Cumparatorului/terţi sau orice alte pierderi similare.

10.5 În acord cu dispozițiile O.U.G. nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, consumatorul persoană fizică beneficiază de toate normele privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi de toate garanţiile comerciale astfel cum sunt reglementate prin prezenta ordonanță.

11. Legea Aplicabilă şi Instanţele Competente

11.1 Aceşti Termeni şi Condiţii Generale şi toate contractele dintre Vanzator şi Cumparator sunt supuse exclusiv legii din România, iar Vanzatorul şi Cumparatorul exclud în mod expres aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Contractele pentru Vânzarea Internaţională de Mărfuri (1980).

11.2 Ȋn cazul unui litigiu, Tribunalul Bucureşti, România, va avea jurisdicţia unică de a soluţiona cazul dintre părţi.

12. Nulitatea partiala a Contractului

Daca oricare dintre clauzele acestor termeni şi condiţii generale se vor dovedi nelegale, nule, vor fi invalidate sau se vor dovedi inaplicabile, in baza legii, nu va afecta în niciun fel legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezenţilor Termeni şi Condiţii generale.

13. Confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal

Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor Termenilor şi Condiţiilor Generale.

Vânzătorul va putea prelucra datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre Cumparator în scopul exercitării oricăror drepturi şi obligaţii ce rezultă din prezentul contract. Vânzătorul va putea să utilizeze şi să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile.

Informații suplimentare despre modul în care Ravago Rom proceseaza datele cu caracter personal se pot găsi in Politica de Securitate afișată pe site-ul www.ravago.ro